07_Anna Ortiz

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:03Núria Benach. Ara ens quedem amb el
00:00:15dret a la ciutat imaginada i amb la necessitat de fer un
00:00:19canvi en el llenguatge si volem
00:00:21canviar el sistema social i si volem passar del
00:00:26capitalisme financer i de gènere a
00:00:29una altra ciutat que hem de tenir la capacitat d'imaginar per després crear. Seguim amb el diàleg amb l'
00:00:36Anna Ortiz, que ara ens parlarà també des de la
00:00:38geografia. ANNA ORTIZ: Ha anat molt bé que la
00:00:43Núria Benach parlés abans perquè ha anat introduint conceptes que jo també tractaré, com la
00:00:50geografia de les emocions i també el tema de la
00:00:59vida quotidiana, dels que jo també en parlaré una mica. Quan
00:01:12Genoveva Sastre ens va convidar a aquesta
00:01:15taula rodona ens va proposar dues
00:01:17preguntes, que em feien patir una mica però, com que formo part d'un
00:01:26grup de recerca en geografia i gènere i hi hem pensat molt, totes les
00:01:38reflexions conjuntes que hem fet m'han ajudat a configurar l'exposició. La
00:01:56primera pregunta era quins són els
00:01:59actuals desafiaments científics i professionals als quals enfrontar el
00:02:03benestar. Per mi seria
00:02:06visibilitzar els entrebancs que dificulten la
00:02:11construcció i la consolidació del benestar social. Des del punt de vista de la
00:02:18geografia hi haurien diferents
00:02:19enfocaments:
00:02:29socioeconòmic -i veure les dificultats que plantejava
00:02:31Núria Benach-,
00:02:34socials,
00:02:35d'accés als serveis... Des del
00:02:40punt de vista més social hi ha la
00:02:41vulnerabilitat en quant a la
00:02:44salut i qualitat de vida que viuen moltes
00:02:51persones dependents -no només
00:02:59persones grans,
00:03:00infants i adolescents, també
00:03:02persones adultes sense feina-. Des de la
00:03:09geografia hi hauria també una altra manera d'entendre el
00:03:11benestar: des del
00:03:12medi ambient, del que se'n parla poc i caldria que es parlés més, ja que no tothom
00:03:22accedeix als espais verds de la mateixa manera, els
00:03:26riscos ambientals són diferents si es viu al nord o al sud, la
00:03:31qualitat de l'aire és diferent segons els barri... La
00:03:52segona pregunta era, basant-nos en els
00:03:58resultats de les nostres recerques, quines
00:04:01respostes crèiem que es poden donar a aquests desafiaments i jo he pensat en
00:04:055 conceptes: la
00:04:25identitat,
00:04:26el lloc,
00:04:27l'escala,
00:04:28vida quotidiana i
00:04:28espais públics, que una mica ja han tractat
00:04:30Marta Llorente i
00:04:31Núria Benach. L'actual
00:04:35crisi econòmica ha provocat que alguns dels
00:04:37nivells de benestar que teníem assolits s'hagin vists
00:04:39afectats per les retallades en la despesa pública, provocant que haguem de centrar l'atenció en certs
00:04:46col•lectius que, tradicionalment, han estat oblidats: els
00:04:49infants, les
00:04:50persones joves, les
00:04:51persones grans... I ens hi hem d'apropar des d'una
00:04:54perspectiva de gènere. Això és l'aspecte de les
00:04:59identitats: fer visibles altres maneres de viure. En la
00:05:09recerca que hem fet al barri del Besós hem vist com realment existeix una
00:05:13interrelació profunda entre
00:05:15lloc, benestar i identitat. Les
00:05:19experiències dels infants, de les
00:05:21persones joves, les seves
00:05:22característiques personals,
00:05:23circumstàncies familiars,
00:05:25contextos ambientals i culturals influeixen en l'
00:05:29ús i l'apropiació que fan dels espais. Un altre punt seria estudiar la
00:05:34gent gran, que en
00:05:36geografia s'ha fet molt poc i a qui la
00:05:38crisi afecta de manera considerable, fent-los més
00:05:43dependents. Se'ls pot estudiar en relació als
00:05:48barris: si es construeixen barris segurs, accessibles, es pot mantenir una relació social més adient i això és imprescindible per mantenir el seu
00:05:58benestar. Un altre concepte seria el de
00:06:10lloc. Si es pregunta a qualsevol
00:06:13adult sobre els
00:06:14factors que han marcat la seva
00:06:15identitat segur no es referirà només a les seves
00:06:18experiències vitals sinó també al
00:06:21lloc on s'han donat aquestes experiències. Les nostres
00:06:25oportunitats educatives i econòmiques, les nostres
00:06:28relacions socials, el nostre
00:06:29ambient, els nostres
00:06:30mons imaginaris,
00:06:31cognitius i
00:06:33creatius, estan influenciats pel
00:06:34lloc on vivim i per la
00:06:35gent que ens envolta. És molt important l'
00:06:38arrelament al lloc en el desenvolupament de l'
00:06:41espai viscut, de l'
00:06:42identitat personal i pel
00:06:44benestar social. És molt important el fonamentar el
00:06:52sentit de pertinència a un lloc. El
00:06:55vincle amb el lloc depèn de les
00:06:56emocions positives i cognitives, requereix
00:06:59temps per crear-se i creix després de moltes
00:07:01experiències quotidianes i
00:07:03esdeveniments significatius. Un altre
00:07:11concepte és el de l'escala: no tothom té assegurat l'
00:07:20accés als recursos necessaris per
00:07:21generar benestar, sigui
00:07:24personal,
00:07:26col•lectiu o
00:07:26mediambiental. I les
00:07:28desigualtats es manifesten en totes les escales, des de la llar als diferents països. Els
00:07:34llocs poden tenir
00:07:35escales diferents: l'habitació, la casa, el jardí, el poble, la ciutat, la regió, la nació... I quan la gent diu "em sento com a casa", pot referir-se a qualsevol d'aquests indrets. La
00:07:46geografia social, la
00:07:47geografia emocional, la
00:07:50psicologia ambiental... han estat els camps que han estudiat millor aquestes qüestions. Vull remarcar el paper que té el
00:07:58barri com a
00:08:04generador de benestar en tots els cicles de la vida i, més concretament, en la
00:08:10vellesa. Un altre concepte és la
00:08:20vida quotidiana, que s'enllaça amb el de
00:08:31benestar i lloc. El concepte de
00:08:33quotidianitat entén la vida com una
00:08:35xarxa de relacions socials a través de les quals configurar la
00:08:39vida quotidiana. El seu enfocament sobre la
00:08:41llar i el barri com
00:08:43espais socials i espacials situa l'
00:08:45individu a
00:08:45casa i al carrer establint
00:08:47relacions socials compartint un
00:08:49espai comú. El concepte de
00:08:51vida quotidiana és molt útil per introduir també la
00:08:54diversitat social, però sobretot la
00:08:56diversitat de gènere en relació a la
00:08:58salut i el paisatge. Justament perquè la
00:09:01vida quotidiana és rica, imprevisible i flexible, permet considerar
00:09:08col•lectius que altrament quedarien invisibilitzats per la concepció general de la
00:09:12planificació urbanística. Perquè habitualment no té prou en compte el que passa a l'
00:09:19escala de carrer o als espais on les dones i homes de totes les edats i classes socials viuen, treballen, consumeixen, es relacionen i construeixen la seva
00:09:28identitat. Molt unit al concepte de
00:09:31vida quotidiana està el darrer concepte: el dels
00:09:41espais públics i la seva relació amb el
00:09:48benestar social. Si es tinguessin en compte les
00:09:54visions i experiències de les
00:09:56dones i els infants, ens trobaríem amb uns
00:10:00paisatges urbans més vivibles i saludables per tothom. El fet de
00:10:05visibilitzar l'experiència de les dones en l'espai ens pot ajudar a
00:10:08interpretar espais i paisatges d'una manera diferent i a
00:10:13donar respostes a nens, persones grans i persones amb mobilitat reduïda i reivindicar noves mirades per una
00:10:25planificació més igualitària de l'espai públic. Diferents
00:10:30graus d'interacció a l'espai públic contribueixen de forma efectiva tant a l'
00:10:34inclusió social com a l'experiència de
00:10:37benestar. La
00:10:40qualitat de vida al
00:10:41carrer i als
00:10:42espais oberts és una condició necessària per a que la societat tingui un
00:10:45alt nivell de convivència i per a que els
00:10:48espais públics siguin l'expressió física d'una
00:10:51societat democràtica. Els
00:10:53espais públics tenen també un paper important en la
00:10:56redistribució de la riquesa, la
00:10:58integració i la
00:10:59cohesió social a la ciutat. La
00:11:00cohesió social entesa com l'
00:11:03organització social d'una comunitat pot beneficiar la
00:11:06salut i el benestar reduint el nivell d'estrès i proveint ajuda pràctica a través de mecanismes com la
00:11:13confiança i reciprocitat entre membres d'una
00:11:15comunitat. Les
00:11:18intervencions sobre els espais públics haurien de convertir-se en
00:11:22prioritats per les administracions públiques, locals, sobretot, per tal de
00:11:27reduir les desigualtats a la ciutat. L'
00:11:33urbanisme no pot corregir les
00:11:35desigualtat socials sense
00:11:38mesures socials, però pot ajudar a
00:11:41millorar les condicions de vida de la població. Esdevé, doncs, fonamental reflexionar sobre els
00:11:48paisatges de la quotidianitat i la seva importància en la
00:11:51salut i el benestar de la població. Com a
00:11:57conclusions, l'
00:12:01interès geogràfic per les
00:12:03desigualtats socials aporta un valor afegit als
00:12:08estudis de benestar, en conèixer els llocs on les persones es poden sentir millor. La
00:12:18recerca geogràfica té el repte de
00:12:20complementar els
00:12:20estudis psicològics i mèdics que emfatitzen
00:12:23aspectes individuals del benestar i té el deure de desenvolupar recomanacions pel
00:12:31disseny de polítiques i pràctiques que millorin el
00:12:35benestar social. GENOVEVA SASTRE: Gràcies,
00:12:48Ana Ortiz. Ara tindrem 15 minuts de debats.