2b 003 Encarna Bodelon i Noelia Igareda

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:24Presentarem el Grup Dones i Drets, que és el grup que es va integrar formalment a l'Institut tot i que la nostra situació també és força complexa.
00:00:39Treballem en 2 grups: Dones i Drets i Antígona.
00:00:42Quan vam entrar a l'Institut ens vam haver de decidir pel grup que integrava més àrees de treball, que era els Grup Dones i Drets, encara que era el grup que tenia menys recerca però que treballa el gènere amb una perspectiva més descriptiva,
00:01:12mentre que Antígona intenta mostrar les relacions de poder dins del dret i desenvolupar una perspectiva feminista del dret.
00:01:20Grup Dones i Drets: es va crear el 2002 i tenim professores de pràcticament totes les àrees del dret.
00:01:35El nostre treball va tenir un sentit sobretot pedagògic amb l'objectiu d'intentar transversalitzar els continguts però també de fixar aquests continguts de gènere en l'àmbit jurídics.
00:01:47Doble estratègia:
00:01:491) la creació d'unes jornades anuals, durant els últims 7 anys.
00:01:542) una línia de publicacions més o menys estable, l'última de les quals és l'obra en 2 volums
00:02:37Género, derecho e igualdad, que a més és digital, de software lliure i sense drets d'autors i que podreu descarregar lliurement des de la nostra pàgina web i també consta de traduccions d'autores d'altres nacionalitats.
00:03:01Docència: hem consolidat aquests estudis a través de màsters i postgraus, especialment també en l'àmbit sudamericà, amb el desenvolupament d'un màster a Mèxic.
00:03:16En els nous plans d'estudi he aconseguit una assignatura obligatòria, troncal i de 4rt any i que és l'única d'Espanya sobre dones i drets.
00:03:40Aleshores, hi ha una part de Dones i Drets que constitueix específicament Antígona i que està més vinculat a l'àrea de Filosofia del Dret i a la de Sociologia Jurídica, a la qual estem Noèlia i jo.
00:03:58Antígona és un GRC de la Generalitat i el nostre objectiu és desemmascarar la construcció androcèntrica del dret i fer tota una anàlisi feminista del dret.
00:04:23Membres: hem intentat integrar persones del moviment social feminista i també companyes d'altres països, sobretot d'Amèrica Llatina.
00:04:52Metodologia: estem treballant tant des d'un punt de vista de la filosofia del dret, més conceptual, com des del punt de vista de la sociologia jurídica, partir de recerques concretes sobre l'androcentrisme del dret i altres vies alternatives de construcci
00:05:06Línies de recerca: tenim des de projectes finançats fins a tesis doctorals, com la de Daniela Haim, que venia de l'àmbit de les associacions i fa una tesi sobre autonomia femenina i el treball sexual.
00:05:56Projectes actuals: estem fent un centre virtual d'observació, recursos i iniciatives sobre dones i drets, que és molt estimat per nosaltres perquè pretén ser una base de dades sobre dret i feminisme.
00:06:06Un segon projecte és el finançat per l'ICD els anys 2008-2009, que era tot una anàlisi de com estava impactant la nova legislació sobre drets de les dones en la jurisprudència, en els drets de les dones. La gran conclusió és que poques coses s'estan canvi
00:06:43L'altre projecte competitiu és un I+D amb metodologia sociojurídica sobre les lleis d'igualtat que s'han fet en els últims anys a Espanya: tant les estatals com les autonòmiques i com s'estan aplicant tant a nivell pràctic com teòric,
00:07:05amb més de 40 entrevistes realitzades, tant a activistes com a operadors socials de tota Espanya.
00:07:23Projecte en la línia de la tònica dominant del grup de criticar la igualtat d'oportunitats i anar cap a un altre concepte de drets amb perspectiva de gènere que superi aquesta idea liberal d'"igualtat d'oportunitats".
00:07:42Seria molt interessant tenir petits tallers per posar en comú entre els diferents grups de recerca de l'Institut les nostres conclusions sobre alguns termes i temes
00:08:29Una altra línia de recerca és la de l'estudi sobre els plans d'igualtat.
00:08:32L'Elena Garrido està fent un treball de camp, a través d'entrevistes i grups de discussió, sobre els plans d'igualtat a les empreses.
00:08:52El projecte de la base de dades resulta una forma de crear xarxa, no només a nivell català, sinó també a nivell internacional i on ja tenim més de 8000 entrades entre sentències, lleis, estudis... el que més ens falta, però, són indicadors.
00:09:34Un altre projecte online és el diccionari de dones.
00:09:44La segona línia de recerca es la violència a les dones. Els projectes que acabem d'obrir ara són 2 projectes Daphne europeus que ambdós intenten veure la violència institucional contra les dones que les estan violentant des de l'àmbit jurídic.
00:10:15Els dos projectes tracten de veure com s'estan construint les xarxes d'aquestes dones i quina és l'atenció que reben de part dels tribunals.
00:10:42NOELIA IGAREDA: Objetivos y metodología del tercero de uno de esos proyectos, el GAP: consiste en analizar, desde la sociología y el derecho, la incidencia y las actuaciones tanta jurídicas como desde el ámbito de la universidad -ahora lo estamos estudian
00:11:07El propósito es el de profundizar en estudios que ya se han hecho en la UB y en otras universidades.
00:12:01Lo que hemos descubierto ya es el gran desconocimiento y las grandes reticencias desde la propia institucion a estudiar este sujeto.
00:12:51Otro proyecto: el financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el título "De la protección a la maternidad a una legislación sobre el cuidado",
00:13:00comenzamos estudiando cuál es el concepto de paternidad, maternidad, cuidado, conciliación y rol del estado que encontrábamos en entrevistas a madres, padres y hombres y mujeres sin hijos, representantes de la administración pública, adémic@s y polític@s.
00:13:20Procedimiento: contrastábamos las opiniones de los sujetos con las leyes y políticas públicas para acabar viendo que el concepto de maternidad era casi un accidente biológico que ocurre a las mujeres y que sobrelleva como se puede, sobre todo cuando choca
00:13:50Y como esa visión biológica impregna nuestras leyes y nuestra sociedad.
00:14:13Otra de nuestras líneas de investigación: sistemas de justicia y género y tenemos 2 proyectos actualmente en marcha sobre ello, siempre aunando vertiente sociológica y jurídica,
00:14:31y nos interesa todo aquello que tiene que ver con la mediación familiar y la violencia de género, cuando la mayoría de investigaciones desaconsejan la mediación en los casos de violencia de género y en cambio es tomada como una panacea en el área del dere
00:15:20Y el último proyecto: sobre la construcción jurídica de la masculinidad, un proyecto DAPHNE europeo. Se trabajaba sobre las estrategias sobre como tratar y recuperar a los maltratadores.