008 Respostes Noelia Igareda Julita Oliveras Marta Otero - iPad

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:01benvinguda a la Universitat de Vic en representació del seu rectorat per tal d'inaugurar el
00:00:06"Primer Simposi Internacional sobre la construcció social de la maternitat i la paternitat. Cultura, ciència i ètica", que té per
00:00:13objectiu entendre i debatre des d'una mirada interdisciplinària el complex i ambivalent procés de redefinició de la maternitat i la paternitat. Té la paraula la
00:00:24Dra. Pilar Godayol per tal d'introduir-nos en la
00:00:27importància d'aquest simposi des del
00:00:29Grup de Recerca Consolidat d'Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i Comunicació. PILAR GODAYOL: Bon dia i benvingut tothom. El nostre
00:00:53grup de recerca es va crear el
00:01:021999. Des del seu inici, vam organitzar-nos en diferents
00:01:07línies de recerca i a partir d'elles hem promogut diferents
00:01:12projectes amb l'objectiu de fomentar i visibilitzar la
00:01:15investigació dels
00:01:17estudis de gènere en el
00:01:18context universitari nacional i internacional. Actualment, tenim
00:01:255 línies de recerca amb diversos projectes dins cadascuna: 1)
00:01:33Gènere i estudis biogràfics. 2)
00:01:34Gènere i traducció. 3)
00:01:36Gènere, teatre i comunicació audiovisual. 4)
00:01:39Gènere i estudis històrics i literaris. 5)
00:01:41Gènere i anàlisi del discurs. Coordinada per la Dra.
00:01:45Francesca Bartrina, la darrera és la línia més jove però una de les que tenen més embranzida i vitalitat. Dins aquesta hi ha també el Dr.
00:01:58Gerard Coll Planes, que coordina la sublínia: -
00:02:01Anàlisi de les narratives de la maternitat i la paternitat en la societat contemporània. Un tema nou dins els discursos acadèmics catalans però no tant en els anglo-americans.
00:02:14Propòsit del simposi: establir un
00:02:22estat de la qüestió i fer camí dins aquest àmbit de coneixement a nivell nacional i internacional. Amb la certesa de que el debat d'avui serà fèrtil, rigorós, crític i reflexiu, des del grup de recerca volem felicitar la iniciativa i al seu coordinador
00:02:41Gerard Coll-Planes i agraïr-li l'esforç, així com a
00:02:51l'Àngela Albarraicín i a
00:02:53l'Anna Galceran per la seva col•laboració i a tots i totes les ponents i coordinadores de taula. MARTA OTERO: Moltes gràcies, Pilar, per evidenciar-nos aquesta
00:03:20rellevància del simposi encaixat dins les línies de recerca de l'universitat. Tot seguit té la paraula el Dr.
00:03:27Gerard Coll-Planes que, com a coordinador del simposi, ens explicarà els
00:03:31motius per l'organització d'aquesta
00:03:32jornada, així com també el desenvolupament del
00:03:35programa. GERARD COLL-PLANES: Gràcies a tothom per venir. Ens alegra molt que la proposta us hagi interessat.
00:03:50Idees fonamentals que ens han portat a organitzar el simposi: 1) Partim d'entendre que la
00:03:57construcció social de la maternitat i de la paternitat és molt rellevant per entendre com es configuren i reconfiguren les
00:04:04diferències i desigualtats entre homes i dones. Per tant, prendrem aquest tema des d'una clara
00:04:10perspectiva de gènere. Aquest procés de reconfiguració es dóna en un
00:04:16context especialment canviant que és fruit de molts
00:04:22processos: la
00:04:23influència del feminisme, les
00:04:24tecnologies de reproducció assistida, el
00:04:25creixement de l'individualisme, la
00:04:27modernitat líquida... 2) Per la
00:04:37complexitat del procés, només és possible observar-lo des d'una mirada polièdrica. Per això el simposi està concebut des de la
00:04:47interdisciplinarietat:
00:04:48biologia,
00:04:49sociologia,
00:04:50història de l'art,
00:04:51història,
00:04:54bioètica,
00:04:55dret, etc.
00:04:57L'objectiu poder
00:04:59sumar mirades i produir
00:05:01diàlegs que habitualment no es produeixen i que sumin
00:05:08altres perspectives sobre aquest tema.
00:05:12PROGRAMA: MATÍ: 1) Conferència de
00:05:16Maria Jesús Izquierdo (sociòloga, UAB):
00:05:23"Els mandats parentals de gènere". Ens parlarà sobre el marc des del qual la
00:05:28maternitat i la
00:05:28paternitat està molt lligada a la
00:05:30construcció de diferències i desigualtats entre homes i dones. 2)
00:05:37Taula rodona: maternitat i paternitat des de la
00:05:39biologia,
00:05:40l'ètica i el
00:05:41dret: -
00:05:43Julita Oliveras biòloga) ens introduirà al
00:05:47procés de canvi a través de les
00:05:49tecnologies de la reproducció assistida. -
00:05:52Marta Roca (Universitat de Laussane): parlarà de
00:05:57gestació subrogada (anomenat popularment i problemàticament: ventre de lloguer), sobretot en el cas de
00:06:10parelles del mateix sexe, i des del punt de vista de la
00:06:14bioètica. -
00:06:20Noèlia Igareda ens demostrarà com tots aquests canvis estan recollint-se o no, generant buits i/o respostes noves des d'una
00:06:30perspectiva jurídica i com el dret s'està adaptant a aquest nou
00:06:34context de canvi. -TARDA: -Conferència de
00:06:41Pam Oldred (Brunnel University) sobre com aplicar la
00:06:49teoria queer a l'estudi de la
00:06:53maternitat i la paternitat. Es repartirà un resum en català i un powerpoint traduït per poder seguir la xerrada més fàcilment. -
00:07:23Taula rodona: la
00:07:29maternitat des de
00:07:29l'art: des la
00:07:31literatura, des del
00:07:31cinema, des de la
00:07:34història de l'art... com s'estan
00:07:36reconfigurant les imatges de la maternitat i la paternitat. Intervindran
00:07:42Ana Palomo,
00:07:43Caterina Riba i
00:07:44Eva Espasa. -Conferència: acabarem amb una
00:07:47mirada històrica, útil per entendre d'on veníem, què és el que ha passat entremig i quines són les perspectives de futur). Aquest
00:08:10simposi és el resultat de l'esforç de moltes persones, les que veureu aquí dalt però també de moltes d'altres a les que se'ls ha d'agrair l'esforç perquè tot això surti bé. També agrair a la universitat el suport econòmic per portar endavant aquesta jorna
00:08:57maternitat i la paternitat
00:08:57no és només una preocupació inte·lectual sinó que ens
00:09:00interpel·la a tots, en tant que fills, pares, pares que volem ser i famílies amb diferents situacions, reptes, preocupacions. Pel que s'han produit moltes connexions, sent una mostra de com la
00:09:29reflexió intel·lectual ens enriqueix com a persones i ens fa plantejar i entendre molts aspectes de les nostres vides. Espero que gaudiu del simposi com nosaltres hem gaudint preparant-lo. MARTA OTERO: Moltes gràcies, Gerard, per aquestes clares exp
00:09:57simposi desenvoluparà un tema d'una
00:10:00densitat, una
00:10:01intensitat i unes
00:10:02ramificacions poc usuals. En un
00:10:05moment històric en què la maternitat, la paternitat i la família en general agafen unes
00:10:10perspectives inèdites fins ara. Motiu pel que em sembla fonamental que s'hagui plantejat una
00:10:16anàlisi de la construcció social de la maternitat i de la paternitat des de
00:10:20disciplines diverses, per tal de donar-ne una visió que abasti el màxim de facetes possibles per obtenir-ne una visió més completa. La
00:10:31família, com a nucli social bàsic, s'ha vist construïda per la
00:10:35història,
00:10:35l'economia,
00:10:36la medicina,
00:10:37la psicologia,
00:10:38la religió o la laïcitat, els
00:10:40rols de poder,
00:10:41de gènere,
00:10:42de singularitat i pluralitat parental, entre d'altres. Allò que en termes molt planers en diríem els
00:10:49costums.
00:10:51L'estat influeix de ple per modelar la família, així com ho fan
00:10:56l'escola,
00:10:57el metge,
00:10:58el barri,
00:10:59els amics dels pares,
00:11:00la seva orientació sexual, el fet de
00:11:03disposar d'un sou, de dos o de cap,
00:11:05el fet d'adoptar o no i a on. I així successivament. Però actualment ens trobem en un
00:11:14procés de canvi, d'una
00:11:15maternitat i una paternitat amb uns gèneres i uns
00:11:19rols estrictament definits i estipulats, hem passat a un
00:11:24ventall enorme de possibilitats que generen tota mena de
00:11:27reaccions, que fan que fins i tot els
00:11:29conceptes trontollin i que l'entesa sigui complexa, si no molt difícil quan també intervé la
00:11:36ideologia, la idiosincràsia, els prejudicis... D'aquesta
00:11:41construcció de la maternitat i de la paternitat, així com de la
00:11:43infantesa, la innocència i tants altres rols i conceptes que van tenir lloc al
00:11:49segle XVIII, què en queda ara? Quins
00:11:52canvis han experimentat i quants n'han aparegut de nous. No és de bades, doncs, que
00:11:58cal plantejar-se el tema amb tota seriositat i amb tot el rigor, des de diversos àmbits d'observació, d'estudi i d'anàlisi, per tal de
00:12:08definir o redefinir la maternitat i la paternitat. I, amb ells, com a l'altre cara de la moneda, la
00:12:14filialitat. En conjunt, allò que anomenem -o anomenàvem- la
00:12:19família. Felicito, doncs, al
00:12:21grup de recerca per aquesta iniciativa i al
00:12:23coordinador del simposi, no només per la iniciativa, sinó per la cura, el rigor i l'esforç en l'organització d'aquesta
00:12:31jornada. Es desitjo, aleshores, una bona i fructífera jornada de treball.