02_Susanna Tavera, Directora de l'iiEDG

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:00Sílvia Carrasco, per la teva intervenció i pel suport que la
00:00:04UAB donat a l'
00:00:06iiEDG i el treball conjunt que estem fent. Ara prendrà la paraula
00:00:32Susanna Tavera,
00:00:35directora de l'iiEDG. SUSANNA TAVERA: És un plaer estar aquí inaugurant aquestes
00:01:14II jornades, per les companyes, autoritats, personalitats, amb qui comparteixo la taula, i gràcies a un
00:01:25treball previ de preparació, de moltes energies, dins l'
00:01:29iiEDG i respecte a les
00:01:32universitats que en són partícips, respecte a les
00:01:36institucions que ens donen suport, l'
00:01:38Institut Català de les Dones, com ha quedat claríssim gràcies a la intervenció de la seva presidenta,
00:01:45Montserrat Gatell. I és un plaer perquè és a l'inici d'un
00:01:50treball conjunt, d'esforços concentrats durant els dos dies que ara inaugurem i en un moment d'esperances respecte a les
00:02:04conclusions d'aquestes jornades. És evident la importància dels temes del
00:02:13benestar, una dimensió polièdrica que es fonamenta en al
00:02:18igualtat o en la desigualtat en una
00:02:20societat en crisi. És un tema que es fonamenta en
00:02:24experiències objectives,
00:02:27subjectives, que van des de les
00:02:29físiques i biològiques fins a les relatives a la
00:02:32salut, a la realitat de la
00:02:33violència masclista, a les
00:02:36relacions laborals, etc. A mi no em correspon aquí justificar el
00:02:41tema, està justificat per una dinàmica interna, de reflexió, dins de l'
00:02:49iiEDG i per la seva
00:02:54definició: som una
00:02:57institució de recerca interdisciplinària, cridada a potenciar els aspectes interdisciplinaris de la recerca científica en
00:03:10estudis de dones i rere unes
00:03:15primeres jornades en les quals vam respondre a la necessitat de
00:03:20conèixer-nos i reconèixer-nos tots i totes les
00:03:24investigadores de l'iiEDG, va estar clar que necessitàvem unes
00:03:33segones jornades articulades en un
00:03:52tema de dimensions interdisciplinàries i que ens fos comú. Aquella demanda col·lectiva de fa dos anys va ser formulada per l'
00:04:05equip directiu, la
00:04:07comissió permanent i la
00:04:08comissió de recerca i la
00:04:09comissió d'activitats i el conjunt de l'institut, com una obligació i el resultat són aquestes
00:04:17segones jornades. D'aquí la multiplicitat de les
00:04:22taules de debat programades, el seu
00:04:25caràcter interdisciplinari i la presència dels
00:04:28especialistes dels àmbits professionals. Però no s'acaben aquí els
00:04:33objectius plantejats: l'
00:04:36iiEDG tracta de potenciar la
00:04:39recerca feminista acadèmica però també d'
00:04:42incorporar a la recerca noves veus o veus joves. La recerca, els moviments, la presència pública n'estan necessitades d'aquestes. Per això hem dedicat des de l'
00:05:04iiEDG una especial atenció a l'atorgament del
00:05:08I Premi Màster de Recerca, hem editat el primer
00:05:13Quadern de recerca de l'iiEDG, editat gràcies a l'ajut de l'
00:05:28Institut Català de les Dones. El diploma del premi serà entregat a la cloenda de les jornades i li correspon a
00:05:42Ricardo Rodríguez Luna, autor de
00:05:46"Nosotros no hemos hecho nada", una recerca especial, perquè ve d'una persona jove, que surt del màster i que ara està vinculat a un grup de recerca de la UAB. A més, és un treball molt especial perquè no només incideix en els
00:06:23aspectes punitius de la violència de gènere: repressius, penitenciaris, legals... sinó en la necessitat de treballar la
00:06:33responsabilitat ètica i política que el conjunt de la societat té respecte a la
00:06:40violència masclista i promoure el convenciment en els
00:06:48homes de que en són responsables i de que la resta de la
00:06:53societat en som
00:06:54responsables de promoure el canvi en els
00:06:57mitjans d'actuació que no són, precisament, els punitius. Hi ha una tercera dimensió a subratllar en el desenvolupament d'aquestes
00:07:07jornades i és el fet que aquí es faran visibles els resultats que la voluntat de l'
00:07:20iiEDG d'assegurar la
00:07:23transferència del coneixement científic feminista respecte al conjunt de la
00:07:28societat civil. Per això hem treballat en la formació de línies de trobada, d'espais i situacions en les sessions de dones dels
00:07:44col·legis de professionals de Catalunya. Per això les
00:07:49jornades comptaran amb les aportacions de l'
00:07:55Associació de Dones del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la del
00:08:00Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. La seva presència és la conseqüència de dues jornades anteriors i d'un
00:08:18conveni de col·laboració entre l'
00:08:24iiEDG i el
00:08:25Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Volem, per tant, afirmar la
00:08:30transferència del coneixement feminista respecte a la
00:08:34societat civil i la voluntat de canvi de la
00:08:38promoció i igualtat de les dones respecte al conjunt de la societat. Estem complint aquí una dinàmica iniciada per l'
00:08:49iiEDG des de la seva creació el 2008, però també al llarg dels darrers temps, on a més de les
00:08:59retallades comentades per
00:09:03Montserrat Gatell la
00:09:12dedicació de totes les dones i homes que formen part de l'
00:09:17iiEDG han suplert els
00:09:19recursos. Continuem, doncs, avançant, en tot allò que fa de l'
00:09:54iiEDG una realitat única com a
00:09:58institució catalana de recerca. Som l'
00:10:03únic institut interdisciplinari i interuniversitari de tot l'Estat Espanyol i manifesto aquí, davant totes les companyes, la voluntat de seguir avançant. Moltes gràcies i us desitjo unes fructíferes jornades de recerca.