iiEDG_investigadors grup Mary Nash

Transcripció
Índex
Info
 
00:00:03Mary Nash, la directora del grup, havia de presentar-lo però no ha pogut venir.
00:00:03Mary Nash.
00:00:19Grup adscrit al Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona,
00:00:19Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
00:00:26fundat el 1998.
00:00:26Fundació.
00:00:34RECERCA SOBRE: -
00:00:34RECERCA SOBRE:
00:00:40Història de les dones i del moviment feminista. -
00:00:40Història de les dones i del moviment feminista.
00:00:45Migracions. -
00:00:45Migracions.
00:00:47Representació de l'alteritat cultural. -
00:00:47Representació de l'alteritat cultural.
00:00:50Estudis urbans. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP: -
00:00:50Estudis urbans.
00:01:01Perspectiva transversal del gènere. -
00:01:01Perspectiva transversal del gènere.
00:01:06Enfocament multidisciplinari (investigadores i investigadors d'història, geografia, història de l'art, estudis de comunicació, sociologia, etc.). LÍNIES DE RECERCA: 1.
00:01:06Enfocament multidisciplinari .
00:01:55Anàlisi de la configuració sociocultural de la diferència -a través de
00:01:55Configuració sociocultural de la diferència.
00:02:10l'anàlisi del discurs. -i de
00:02:10Anàlisi del discurs.
00:02:34l'anàlisi de la recepció dels discursos.
00:02:34Anàlisi de la recepció dels discursos.
00:02:41PROJECTES: -
00:02:41PROJECTES:
00:02:51"Repensar las imágenes del otro: inmigrantes y otras culturas en la prensa español": anàlisi de la representació de la immigració en la premsa espanyola dels anys 90. -
00:02:51"Repensar las imágenes del otro: inmigrantes y otras culturas en la prensa español".
00:03:16"La construcción de la identidad europea a través de las identidades urbanas": anàlisi de la
00:03:16"La construcción de la identidad europea a través de las identidades urbanas"
00:03:24representació de la immigració i de les dones immigrades al
00:03:24Representació de la immigració.
00:03:27discurs polític institucional, però també de les
00:03:27Discurs polític institucional.
00:03:36pràctiques quotidianes d'aquests nous subjectes socials (dones immigrades) en
00:03:36Pràctiques quotidianes.
00:03:42espais urbans, vistos com
00:03:42Espais urbans.
00:04:07espais intersticials de contacte. PROJECTES MÉS APLICATS: MIGRACIONS 1.
00:04:07espais intersticials de contacte.
00:04:51Elaborar pràctiques socioeducatives per dones africanes immigrades arribades a través de la reagrupació familiar. 2.
00:04:51Pràctiques socioeducatives.
00:05:20Estudi de dues associacions d'immigrants per veure les feines que feien amb els seus joves i com l'administració podia tendir ponts amb ells. SEGONA GRAN LÍNIA DE RECERCA: ESTUDIS URBANS -
00:05:20Associacions d'immigrants.
00:05:54Espais urbans, gènere i diferència: anàlisi de les
00:05:54Espais urbans, gènere i diferència.
00:06:21pràctiques quotidianes i
00:06:21Pràctiques quotidianes.
00:06:22imaginaris de ciutat dels usuaris i usuàries, especialment dones, confrontant-los amb les institucionals, on les dones sovint excloses. Projecte:
00:06:22Imaginaris de la ciutat.
00:06:48Espai quotidià i gènere: noves mirades a la planificació urbana. Es fa fer una reflexió crítica sobre els
00:06:48"Espai quotidià i gènere: noves mirades a la planificació urbana".
00:06:56paradigmes dominants de planejament urbà, on
00:06:56Paradigmes dominants de planejament urbà.
00:07:01pràctiques i imaginaris de les dones quedaven excloses. -Projecte en
00:07:01Pràctiques i imaginaris de les dones.
00:07:10col·laboració amb la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México):
00:07:10UNAM.
00:07:15xarxa de recerca internacional en què s'evaluaven els
00:07:15Xarxa de recerca internacional.
00:07:20plans de rehabilitació urbana d'espais en crisi, on es veia que les pràctiques innovadores de les dones en aquests espais eren invisibilitzades.
00:07:20Plans de rehabilitació urbana d'espais en crisi.
00:07:38TERCERA GRAN LÍNIA DE RECERCA: HISTORIA DE LES DONES I DEL MOVIMENT FEMINISTA
00:07:38Història de les dones i del moviment feminista.
00:07:49Història dels feminismes,
00:07:49Història dels feminismes.
00:07:51construcció de discursos de gènere i
00:07:51Construcció de discursos de gènere.
00:07:55l'anàlisi del feminisme, sobretot a Espanya. Projecte més recent:
00:07:55anàlisi del feminisme, sobretot a Espanya.
00:08:06anàlisi del moviment feminista a la transició. Concretat en la
00:08:06Anàlisi del moviment feminista a la transició.
00:08:12publicació de dos llibres de Mary Nash i
00:08:12Publicacions.
00:08:17celebració d'unes jornades, amb professores i testimonis TONI VIVES, Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere, Universitat de Barcelona: PRESENTACIÓ DE PROJECTE: Finançat pel
00:08:17Jornades.
00:09:18Ministerio de Educación y Ciencia, projecte I+D Títol:
00:09:18Ministerio de Educación y Ciencia.
00:09:22"Cuestionando la conflictividad cultural. Un análisis crítico de las representaciones de la alteridad cultural en los medios de comunicación desde una perspectiva de género". Anàlisi de la
00:09:22"Cuestionando la conflictividad cultural. Un análisis crítico de las representaciones de la alteridad cultural en los medios de comunicación desde una perspectiva de género".
00:09:38incidència de les representacions de l'autoritat aplicades a la
00:09:38Incidència de les representacions de l'autoritat.
00:09:42immigració.
00:09:42Immigració.
00:09:51Anàlisi de cine, televisió, premsa, etc. i la seva recepció per part dels col•lectius, a través de
00:09:51Anàlisi de mitjans audiovisuals.
00:10:20grups de discussió per veure com reaccionaven. Buscàvem indicis de
00:10:20Grups de discussió.
00:11:02formes de representació del pensament que superessin els
00:11:02Formes de representació del pensament.
00:11:07binomis de representació dominants del marc mediàtic. Binomis:
00:11:07Binomis de representació dominants.
00:11:39Dona immigrant- món postcolonial, subdesenvolupament i domesticitat
00:11:39Dona immigrant- món postcolonial, subdesenvolupament i domesticitat.
00:11:57Dona autòctona: món del treball, desenvolupament i modernitat Estem treballant els resultats però el
00:11:57Dona autòctona: món del treball, desenvolupament i modernitat.
00:12:40camí per trencar aquests binomis passaria per l'experiència íntima, corporal, física, de la pràctica social. Fins a quin punt des de
00:12:40Trencament dels binomis.
00:13:15posicions de subalternitat les
00:13:15Posicions de subalternitat.
00:13:17audiències receptores tenen eines suficients per crear un discurs propi i
00:13:17Audiències.
00:13:24prendre el control sobre la seva pròpia identitat. PARAULES CLAU:
00:13:24Prendre el control sobre la pròpia identitat.